Paginabegin
Algemene voorwaarden
Mauriks Solutions levert business-to-business aan branche gerelateerde ondernemingen. Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn, toepasselijk de METAALUNIE VOORWAARDEN, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst.
 
Additioneel zijn ook onze aanvullende voorwaarden van toepassing. Op deze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden beslist door de in Nederland bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch.
 
 Hier kunt u onze volledige leverings- en betalingsvoorwaarden downloaden. In dit document zijn tevens de bovengenoemde METAALUNIEVOORWAARDEN opgenomen.
 Let op: de voorwaarden zijn opgeslagen als .pdf bestand. Om deze te openen en te lezen heeft u Adobe Reader nodig. Dit programma kunt u gratis downloaden via https://get.adobe.com/nl/reader/

Mauriks Solutions is de exclusieve importeur én distributeur van het Italiaanse merk Nice voor Gate & Barrier in Nederland.
Privacy statement
Mauriks Solutions is zich bewust van het feit dat de persoonlijke levenssfeer van haar website bezoekers, klanten alsook van haar andere relaties van essentieel belang is. De persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Wanneer u ons kantoor/kenniscentrum of deze internetsite bezoekt kan Mauriks Solutions persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. Mauriks Solutions zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit Privacy- en cookiestatement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacy- en cookiestatement beschrijft de doeleinden van de gegevensverwerking door Mauriks Solutions met betrekking tot deze internetsite, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.


Doeleinden van gegevensverwerking

Mauriks Solutions verzamelt en verwerkt gegevens ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om services/producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u interessant kunnen zijn en om statistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van onze diensten of om u services/producten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen (tenzij u hebt aangegeven geen aanbiedingen van diensten te willen ontvangen).


Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers

Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst zo ook u te informeren over innovaties van onze producten en diensten.

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Doorgifte aan derden

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en ERP pakket en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden. Omdat wij gebruik maken van een nieuwsbrief mailing dienst, worden uw persoonsgegevens tot slot doorgegeven aan de aanbieder van deze dienst.

Direct marketing

Als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe services/producten en diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Iedere keer dat wij u een reclamemailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing.
Cookies
Mauriks Solutions mag informatie verzamelen en analyseren die verbonden is aan het gebruik van deze website, zoals domeinnaam, het aantal hits, bezochte webpagina's/websites en de duur van een gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld via cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat relevante informatie bevat die onze webpaginaserver uit uw browser kan halen.

Onze webpaginaserver mag alleen cookies opvragen die betrekking hebben op de informatie die via internet tussen u en Mauriks Solutions is uitgewisseld. Cookies die geen veiligheidsgevoelige informatie bevatten, kunnen op een zodanige wijze op uw vaste schijf worden opgeslagen, zodat zij bij een volgend internetbezoek, beschikbaar zijn. U kunt het gebruik van cookies toestaan of voorkomen door de instellingen van uw browser te wijzigen. Als u het gebruik van cookies wilt voorkomen, zal de bedoelde informatie niet langer door uw browser worden opgeslagen en bij elk internetbezoek zullen de gegevens worden gevraagd en moeten worden ingevoerd.

Welke cookies gebruiken we en waarom?

Cookies gebruiken we om verschillende redenen. Cookies kunnen zowel door Mauriks zelf worden geplaatst als door andere partij(webhost, Google en Facebook) met wie Mauriks samenwerkt.

De cookies die we plaatsen worden in 3 categorieën onderverdeeld:
  1. Functioneel
  2. Verbetering winkelervaring
  3. Analyse
Mauriks zelf plaatst cookies (ad. 1 en 2.), die ervoor zorgen dat u bij een volgend bezoek aan de website automatisch wordt ingelogd, en die uw gebruik van de website vergemakkelijken (bijv. omdat daarmee uw voorkeursinstellingen worden onthouden). Daarnaast plaatst Mauriks ook cookies, die worden opgevraagd zodra u een andere website uit het Mauriks-netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij zien of en zo ja, welke  andere Mauriks website(s) u heeft bezocht. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres en, e-mailadres. De door Mauriks geplaatste cookies worden vanzelf verwijderd zodra de webbrowser wordt afgesloten.

De snelheid meten waarmee de pagina wordt geladen en dit verbeteren als dat te lang duurt. Bepalen of een unieke bezoeker de website heeft bezocht en ervoor zorgen dat wij gebruik van de website kunnen meten, welke pagina’s u hebt bezocht en foutmeldingen meten. Door dit te meten kunnen wij bijvoorbeeld de website gebruiksvriendelijker maken.

Mauriks maakt gebruik van webstatistieken (ad. 3) van Google Analytics. Wij gebruiken Google Analytics om informatie te verzamelen over hoe (vaak, wanneer en duur) bezoekers onze website gebruiken. Daardoor kunnen we de website nog beter op bezoekers afstemmen. De gegevens worden geanonimiseerd verzameld. Wij kunnen deze gegevens niet tot personen of apparaten herleiden. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan voor verbetering van de website. De verzamelde gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Alleen Mauriks (en haar webhost) heeft toegang tot de verzamelde data in Google Analytics. Bijna alle cookies die door Google Analytics worden geplaatst worden vanzelf verwijderd zodra de webbrowser wordt afgesloten.

Andere derden die via onze website cookies kunnen plaatsen op uw computer, zijn sociale netwerkdiensten zoals Facebook (Twitter en Google+). Dat gebeurt via de buttons van deze diensten die u op de website ziet om de inhoud te promoten (“vind ik leuk”). Op het moment dat u een button aanklikt, verlaat u de website van Mauriks en zijn de externe partijen verantwoordelijk voor de informatie die via cookies wordt verwerkt.

Wilt u liever geen cookies? Dan kunt u dit afmelden.

Hebt u bezwaren tegen het gebruik van cookies door ons, via Google Analytics of Facebook etc.? U kunt uw browser zo instellen dat u bij een volgend bezoek aan Mauriks website geen cookies meer ontvangt. De instructies over de wijze waarop dit kan worden ingesteld vind u bij de hulpfunctie van uw internetbrowser. Daar vind u hoe u plaatsing van cookies kunt vermijden en kunt u ook vinden hoe u reeds geplaatste cookies kunt verwijderen. Wilt  u helemaal geen cookies meer  ontvangen, dient u deze instellingen te wijzigen in alle internetbrowsers en op alle computers die u gebruikt.

Als u bezwaar hebt tegen webstatistieken, dan kunt u zich ook afmelden voor het meten van uw websitebezoek. U gaat daarvoor naar https://tools.google.com/dlpage/gaoptout en volgt de aldaar gegeven instructies. Hiermee voorkomt u dan dat Google Analytics gegevens van uw bezoek vastlegt. Er wordt dan niks meer over uw bezoek aan onze websitel gemeten. Deze zo genaamde “add-on” werkt onder meer voor de volgende browsers: Mozilla,  Firefox,  Google Chrome, Apple Safari en Internet Explorer.

Internetsites van Google Analytics, Facebook en andere derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van Google Analytics, Facebook en andere derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden. U dient het Privacy statement van deze partijen te raadplegen om duidelijkheid te krijgen over hun beleid ter zake!

Gevolg van het afmelden

Als u zich afmeldt voor het gebruik van cookies en/of webstatistieken, dan moet u er wel rekening mee houden dat u geen gebruik meer kunt maken van alle mogelijkheden en functionaliteiten van de website, zoals automatisch inloggen of het gebruik van social media-buttons. Ook kan het dan gebeuren dat bepaalde onderdelen van de website dan niet meer zichtbaar of toegankelijk zijn.

Indien u zich eerder heeft aangemeld voor nieuwsbrieven via e-mail en u deze niet meer wilt ontvangen, moet u zich hiervoor apart afmelden via: info@maurikssolutions.com. Als u vragen heeft over dit Privacy Statement, onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking of uw omgang met deze internetsite, kunt u deze indienen via het online vraagformulier of per gewone post, zie de hierna gegeven contactgegevens.

Recht van Inzage, correctie en verzet

Indien u een relatie met Mauriks hebt, hebt u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door Mauriks verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunnen wij deze wijzigen of te laten verwijderen, u dient daarvoor ons een schriftelijk verzoek te sturen.

Ook kunt u ons schriftelijk informeren, indien u niet meer benaderd wilt worden met informatie over onze producten en diensten door dit te melden via afmeldbutton info@maurikssolutions.com of via een van de contactgegevens van Mauriks Solutions.

Vragen over of Wijziging van Privacy statement

Als u vragen heeft over dit Privacy Statement, onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking of uw omgang met deze internetsite, kunt u deze indienen via het online vraagformulier of per gewone post, zie het eerder genoemde adres.

Mauriks behoudt zich het recht voor dit privacy- en cookiesstatement aan te passen, waarna de wijzigingen op de website zullen worden gepubliceerd.

2. Intellectuele eigendomsrechten

Mauriks Group B.V., of de rechthebbende , behouden alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mauriks Solutions of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mauriks Solutions is het niet toegestaan links naar Sites van Mauriks Solutions aan te bieden.

3.  Online communicatie

De beveiliging van berichten die u per e-mail aan Mauriks Solutions zendt, is niet gegarandeerd. Mauriks Solutions raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan Mauriks Solutions te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Mauriks Solutions te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.
Algemene voorwaarden
Mauriks Solutions levert business-to-business aan branche gerelateerde ondernemingen. Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn, toepasselijk de METAALUNIE VOORWAARDEN, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst.
 
Additioneel zijn ook onze aanvullende voorwaarden van toepassing. Op deze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden beslist door de in Nederland bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch.
 
 Hier kunt u onze volledige leverings- en betalingsvoorwaarden downloaden. In dit document zijn tevens de bovengenoemde METAALUNIEVOORWAARDEN opgenomen.
 Let op: de voorwaarden zijn opgeslagen als .pdf bestand. Om deze te openen en te lezen heeft u Adobe Reader nodig. Dit programma kunt u gratis downloaden via https://get.adobe.com/nl/reader/

Mauriks Solutions is de exclusieve importeur én distributeur van het Italiaanse merk Nice voor Gate & Barrier in Nederland.
Privacy statement
Mauriks Solutions is zich bewust van het feit dat de persoonlijke levenssfeer van haar website bezoekers, klanten alsook van haar andere relaties van essentieel belang is. De persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Wanneer u ons kantoor/kenniscentrum of deze internetsite bezoekt kan Mauriks Solutions persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. Mauriks Solutions zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit Privacy- en cookiestatement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacy- en cookiestatement beschrijft de doeleinden van de gegevensverwerking door Mauriks Solutions met betrekking tot deze internetsite, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.


Doeleinden van gegevensverwerking

Mauriks Solutions verzamelt en verwerkt gegevens ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om services/producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u interessant kunnen zijn en om statistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van onze diensten of om u services/producten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen (tenzij u hebt aangegeven geen aanbiedingen van diensten te willen ontvangen).


Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers

Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst zo ook u te informeren over innovaties van onze producten en diensten.

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Doorgifte aan derden

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en ERP pakket en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden. Omdat wij gebruik maken van een nieuwsbrief mailing dienst, worden uw persoonsgegevens tot slot doorgegeven aan de aanbieder van deze dienst.

Direct marketing

Als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe services/producten en diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Iedere keer dat wij u een reclamemailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing.
Cookies
Mauriks Solutions mag informatie verzamelen en analyseren die verbonden is aan het gebruik van deze website, zoals domeinnaam, het aantal hits, bezochte webpagina's/websites en de duur van een gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld via cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat relevante informatie bevat die onze webpaginaserver uit uw browser kan halen.

Onze webpaginaserver mag alleen cookies opvragen die betrekking hebben op de informatie die via internet tussen u en Mauriks Solutions is uitgewisseld. Cookies die geen veiligheidsgevoelige informatie bevatten, kunnen op een zodanige wijze op uw vaste schijf worden opgeslagen, zodat zij bij een volgend internetbezoek, beschikbaar zijn. U kunt het gebruik van cookies toestaan of voorkomen door de instellingen van uw browser te wijzigen. Als u het gebruik van cookies wilt voorkomen, zal de bedoelde informatie niet langer door uw browser worden opgeslagen en bij elk internetbezoek zullen de gegevens worden gevraagd en moeten worden ingevoerd.

Welke cookies gebruiken we en waarom?

Cookies gebruiken we om verschillende redenen. Cookies kunnen zowel door Mauriks zelf worden geplaatst als door andere partij(webhost, Google en Facebook) met wie Mauriks samenwerkt.

De cookies die we plaatsen worden in 3 categorieën onderverdeeld:
  1. Functioneel
  2. Verbetering winkelervaring
  3. Analyse
Mauriks zelf plaatst cookies (ad. 1 en 2.), die ervoor zorgen dat u bij een volgend bezoek aan de website automatisch wordt ingelogd, en die uw gebruik van de website vergemakkelijken (bijv. omdat daarmee uw voorkeursinstellingen worden onthouden). Daarnaast plaatst Mauriks ook cookies, die worden opgevraagd zodra u een andere website uit het Mauriks-netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij zien of en zo ja, welke  andere Mauriks website(s) u heeft bezocht. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres en, e-mailadres. De door Mauriks geplaatste cookies worden vanzelf verwijderd zodra de webbrowser wordt afgesloten.

De snelheid meten waarmee de pagina wordt geladen en dit verbeteren als dat te lang duurt. Bepalen of een unieke bezoeker de website heeft bezocht en ervoor zorgen dat wij gebruik van de website kunnen meten, welke pagina’s u hebt bezocht en foutmeldingen meten. Door dit te meten kunnen wij bijvoorbeeld de website gebruiksvriendelijker maken.

Mauriks maakt gebruik van webstatistieken (ad. 3) van Google Analytics. Wij gebruiken Google Analytics om informatie te verzamelen over hoe (vaak, wanneer en duur) bezoekers onze website gebruiken. Daardoor kunnen we de website nog beter op bezoekers afstemmen. De gegevens worden geanonimiseerd verzameld. Wij kunnen deze gegevens niet tot personen of apparaten herleiden. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan voor verbetering van de website. De verzamelde gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Alleen Mauriks (en haar webhost) heeft toegang tot de verzamelde data in Google Analytics. Bijna alle cookies die door Google Analytics worden geplaatst worden vanzelf verwijderd zodra de webbrowser wordt afgesloten.

Andere derden die via onze website cookies kunnen plaatsen op uw computer, zijn sociale netwerkdiensten zoals Facebook (Twitter en Google+). Dat gebeurt via de buttons van deze diensten die u op de website ziet om de inhoud te promoten (“vind ik leuk”). Op het moment dat u een button aanklikt, verlaat u de website van Mauriks en zijn de externe partijen verantwoordelijk voor de informatie die via cookies wordt verwerkt.

Wilt u liever geen cookies? Dan kunt u dit afmelden.

Hebt u bezwaren tegen het gebruik van cookies door ons, via Google Analytics of Facebook etc.? U kunt uw browser zo instellen dat u bij een volgend bezoek aan Mauriks website geen cookies meer ontvangt. De instructies over de wijze waarop dit kan worden ingesteld vind u bij de hulpfunctie van uw internetbrowser. Daar vind u hoe u plaatsing van cookies kunt vermijden en kunt u ook vinden hoe u reeds geplaatste cookies kunt verwijderen. Wilt  u helemaal geen cookies meer  ontvangen, dient u deze instellingen te wijzigen in alle internetbrowsers en op alle computers die u gebruikt.

Als u bezwaar hebt tegen webstatistieken, dan kunt u zich ook afmelden voor het meten van uw websitebezoek. U gaat daarvoor naar https://tools.google.com/dlpage/gaoptout en volgt de aldaar gegeven instructies. Hiermee voorkomt u dan dat Google Analytics gegevens van uw bezoek vastlegt. Er wordt dan niks meer over uw bezoek aan onze websitel gemeten. Deze zo genaamde “add-on” werkt onder meer voor de volgende browsers: Mozilla,  Firefox,  Google Chrome, Apple Safari en Internet Explorer.

Internetsites van Google Analytics, Facebook en andere derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van Google Analytics, Facebook en andere derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden. U dient het Privacy statement van deze partijen te raadplegen om duidelijkheid te krijgen over hun beleid ter zake!

Gevolg van het afmelden

Als u zich afmeldt voor het gebruik van cookies en/of webstatistieken, dan moet u er wel rekening mee houden dat u geen gebruik meer kunt maken van alle mogelijkheden en functionaliteiten van de website, zoals automatisch inloggen of het gebruik van social media-buttons. Ook kan het dan gebeuren dat bepaalde onderdelen van de website dan niet meer zichtbaar of toegankelijk zijn.

Indien u zich eerder heeft aangemeld voor nieuwsbrieven via e-mail en u deze niet meer wilt ontvangen, moet u zich hiervoor apart afmelden via: info@maurikssolutions.com. Als u vragen heeft over dit Privacy Statement, onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking of uw omgang met deze internetsite, kunt u deze indienen via het online vraagformulier of per gewone post, zie de hierna gegeven contactgegevens.

Recht van Inzage, correctie en verzet

Indien u een relatie met Mauriks hebt, hebt u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door Mauriks verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunnen wij deze wijzigen of te laten verwijderen, u dient daarvoor ons een schriftelijk verzoek te sturen.

Ook kunt u ons schriftelijk informeren, indien u niet meer benaderd wilt worden met informatie over onze producten en diensten door dit te melden via afmeldbutton info@maurikssolutions.com of via een van de contactgegevens van Mauriks Solutions.

Vragen over of Wijziging van Privacy statement

Als u vragen heeft over dit Privacy Statement, onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking of uw omgang met deze internetsite, kunt u deze indienen via het online vraagformulier of per gewone post, zie het eerder genoemde adres.

Mauriks behoudt zich het recht voor dit privacy- en cookiesstatement aan te passen, waarna de wijzigingen op de website zullen worden gepubliceerd.

2. Intellectuele eigendomsrechten

Mauriks Group B.V., of de rechthebbende , behouden alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mauriks Solutions of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mauriks Solutions is het niet toegestaan links naar Sites van Mauriks Solutions aan te bieden.

3.  Online communicatie

De beveiliging van berichten die u per e-mail aan Mauriks Solutions zendt, is niet gegarandeerd. Mauriks Solutions raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan Mauriks Solutions te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Mauriks Solutions te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.